เว็บไซต์ mongkoldham.com นี้ เปิดบริการให้ประชาชนพลเมืองโลกที่อ่าน
ภาษาไทยได้ เปิด
อ่านบทความต่างๆ ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกครับ

        เดิมอาจารย์มงคล กริชติทายาวุธ ในช่วงที่เป็นประธานชมรมศาสนาและการกุศล 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้เขียนและเรียบแรียงบทความ จัดพิมพ์แจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจ
ครั้งละประมาณ 3,000 - 4,000 ฉบับ ระหว่างปี 2534 - 2548 (ก่อนหน้าจะดำรงตำแหน่ง
ประธานชมรมศาสนาและการกุศล เคยเป็นสาราณียกร หนังสือสาสน์ยุวพุทธ ของสภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2505 ได้เขียนบทความต่างๆ ทางศาสนาตลอด
เวลาที่ผ่านมา ต่อมาได้ทำหน้าที่เป็น เจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ 
2 ฉบับ ตามใบอนุญาตการพิมพ์ จากเจ้าพนักงานการพิมพ์ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 
เลขทะเบียนที่ 55/2524 ถึง 58/2524 ก็เขียนบทความในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน)

        ในปี 2548 เปลี่ยนจากการจัดพิมพ์บทความลงในกระดาษ A 4 แจกจ่าย เป็นการส่ง
บทความให้อ่านในระบบ Intranet ภายในสาขาและทุกหน่วยงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

        ในวันที่ 12 สิงหาคม 2549 เพิ่มจากระบบ Intranet เป็นการเผยแพร่ในระบบสากล 
Internet ในชื่อ mongkoldham.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของอาจารย์มงคลฯ

        เนื่องจากอาจารย์มงคลฯ เกษียณอายุงาน จากผู้บริหารธนาคาร ในระดับ SENIOR 
VICE PRESIDENT (SVP) (เป็น VICE PRESIDENT ตั้งแต่ 2529 - 2541 และ SVP 
ปี 2542 - 2550) และมิได้ทำหน้าที่ประธานชมรมศาสนาและการกุศลฯ แล้ว บทความต่างๆ 
ก็ไม่มีผู้ใดสานต่อ อีกทั้งธนาคารฯ ไม่มีนโยบายรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกฯ ดังนั้น 
ผู้สนใจในการอ่านบทความ ก็เปิดอ่านบทความได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ และ
ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกครับ

        หากต้องการติดต่ออาจารย์มงคลฯ ให้ติดต่อผ่านที่ e-mail:mkrichti_999@yahoo.com 
เท่านั้นครับ